Rent payment holiday for small businesses

Bridgend County Borough Council is to offer a three-month rent-free holiday for all small and medium enterprises (SMEs) which lease premises from the local authority.

The measure would cover traders in the Bridgend Indoor and Maesteg Outdoor Markets as well as tenants of council-owned industrial starter units.

Council leader Huw David said: “We understand the concerns that businesses have and the sudden shock they are experiencing due to the escalating measures imposed during the outbreak of coronavirus.

“Businesses are going under as we speak, the rent-free holiday aims to offer a lifeline to those who need it – rent is a big part of outgoings for these businesses.

“These are truly exceptional circumstances – we will do our best to help support local businesses through this time. Please follow the advice and guidance issued by the UK Government, Welsh Government and the Federation of Small Businesses.

 “We want to reassure residents that, together with our partners, all necessary steps will be taken to support the well-being of our communities as much as possible.”

The council will review the temporary policy in three months’ time.

Gwyliau rhag talu rhent ar gyfer busnesau bach

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwyliau rhag talu rhent am dri mis i fentrau bach a chanolig (BBaChau) sy’n llogi safleoedd gan yr awdurdod lleol.

Byddai’r mesur yn cwmpasu masnachwyr ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr a Marchnad Awyr Agored Maesteg yn ogystal â thenantiaid unedau cychwynnol diwydiannol sy’n eiddo i’r Cyngor.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Rydym yn deall y pryderon sydd gan fusnesau a’r sioc sydyn y maent yn ei phrofi oherwydd y mesurau cynyddol sy’n cael eu rhoi ar waith mewn perthynas ag achosion coronafeirws.

“Mae busnesau yn mynd i’r wal y funud hon, a nod y gwyliau rhag talu rhent yw cynnig achubiaeth i’r rheiny sydd ei hangen – mae rhent yn rhan fawr o dreuliau’r busnesau hyn.

“Mae’r rhain yn amgylchiadau gwirioneddol eithriadol – byddwn yn gwneud ein gorau glas i gefnogi busnesau lleol yn ystod y cyfnod hwn. Dilynwch gyngor ac arweiniad Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Ffederasiwn Busnesau Bach.

“Rydym eisiau tawelu meddyliau ein trigolion y byddwn, gyda’n partneriaid, yn cymryd yr holl gamau priodol i gefnogi llesiant ein cymunedau hyd gorau ein gallu.”

Bydd y cyngor yn adolygu’r polisi dros dro ymhen tri mis.  

Author: Editorial Team

Share This Post On